Meniu Uždaryti

Sveikatos priežiūra

Ramunė Vičienė, el paštas ramune.vic@gmail.com  tel. nr. 8 646 28171 (laikinai eina sveikatos specialistės pareigas)
Ieva Karbauskienė, el. paštas ieva.karbauskiene@vsbjoniskis.lt tel. nr. 8 646 36920 (nėštumo ir gimdymo atostogos)

Sveikatos priežiūros specialistės darbo laikas lopšelyje-darželyje:
Antradienis: 8.00–16.00 val.
Pagrindinės, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą Joniškio vaikų lopšelis darželis „Saulutė“, funkcijos:

 1. Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, ugdytiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims vaikų sveikatos stiprinimo klausimais.
 2. Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie ugdytinių sveikatos būklę.
 3. Pateikti lopšelio-darželio vadovui asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl ugdytinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą.
 4. Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl ugdytinių sveikatos būklės įstaigos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus).
 5. Bent su vienu ugdytinio, pradėjusio lankyti lopšelį-darželį ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti ugdytinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų ugdytinių – pagal poreikį.
 6. Lopšelio-darželio aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
 7. Teikti siūlymus lopšelio-darželio administracijai (ne rečiau kaip 1 kartą per metus) dėl ugdytinių sveikatos stiprinimo ir lopšelio-darželio aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į įstaigos strateginius veiklos planus.
 8. Organizuoti ugdytinių sveikatos stiprinimo priemonių ir lopšelio-darželio aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.
 9. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą įstaigoje.
 10. Teikti sveikatos žinias lopšelio-darželio bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.
 11. Organizuoti paskaitas, veiklas, diskusijas, rengti žodinius, stendinius pranešimus, parodas, anotacijas, publikacijas, rekomendacijas, konkursus ir kitus aktyvius sveikatos ugdymo užsiėmimus vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir lopšelio-darželio darbuotojams vaikų sveikatos klausimais.
 12. Teikti ir / ar koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą lopšelyje-darželyje.
 13. Pagal poreikį tikrinti ugdytinių asmens higieną.
 14. Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją.
 15. Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.
 16. Konsultuoti lopšelio-darželio darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
 17. Prižiūrėti ugdytinių maitinimo organizavimo atitiktį teisės aktams.
 18. Dalyvauti lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant įstaigos veiklą.
 19. Kalendoriniams metams parengti lopšelio-darželio visuomenės sveikatos priežiūros planą, kurį tvirtina Biuro vadovas, suderinęs su lopšelio-darželio direktoriumi.
 20. Specialistas dirba bendradarbiaudamas su lopšelio-darželio bendruomene, kitais sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos ir kitų suinteresuotų tarnybų specialistais.

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ visuomenės sveikatos priežiūros specialistės vykdančios sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje Ievos Karbauskienės 2022 metų veiklos planas

Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ visuomenės sveikatos priežiūros specialistės vykdančios sveikatos priežiūrą mokykloje Ramutės Jeskevičienės 2019 metų veiklos planas

Skip to content