Meniu Uždaryti

Specialusis pedagogas

Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje dirba  specialioji pedagogė metodininkė Alma Sinkevičienė

Specialioji pedagogė:

  • atlieka vaikų pirminį pedagoginį įvertinimą ugdymo įstaigoje;
  • dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos darbe;
  • organizuoja individualius, pogrupinius specialiojo pedagogo užsiėmimus, kurių metu lavina pažinimo kompetencijos gebėjimus;
  • rengia individualius pagalbos ugdytiniui planus, individualias ugdymo programas;
  • padeda mokytojams pritaikyti programas, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones ugdytiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba;
  • konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais;
  • rengia dokumentus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų konsultavimui pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
  • skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo naujoves;
  • formuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius ugdytinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
Skip to content