Meniu Uždaryti

Logopedas

Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje dirba logopedės metodininkės Vaida Labanauskienė ir Alma Sinkevičienė

Logopedės:

 • įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kalbėjimo sutrikimus ugdymo įstaigoje, nustato specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą (logopedinius užsiėmimus) vaikams , turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Mokinių, kuriems numatoma skirti logopedo pagalbą, sąrašą suderina su Joniškio rajono švietimo centro Pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti lopšelio-darželio vadovui;
 • bendradarbiaudamos su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, ugdymo įstaigą aptarnaujančios Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, palankiausias kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcijos priemones ir būdus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes;
 • sudaro individualias ir grupines specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų kalbos ugdymo programas ir jas taiko;
 • šalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • rengia individualius pagalbos ugdytiniui planus;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • rengia savo veiklos ataskaitą;
 • dalyvauja lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • ruošia dokumentus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų konsultavimui Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • rengia ir naudoja specialiąsias mokymo(si) priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimui;
 • konsultuoja kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus pagalbos vaikui teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų prevencijos bei jų įveikimo klausimais;
 • šviečia ugdymo įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais, formuoja lopšelio-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymo poreikių mokinius.
Skip to content