Meniu Uždaryti

Vykdomos programos ir projektai

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „PO SAULUTĖS DELNU“

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. GEGUŽĖS 13 D. ĮSAKYMAS NR. A-480 DĖL PRITARIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOMS

Pagrindinis programos tikslas – kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, puoselėjant mokymosi kultūros ir darnaus vystymosi idėjas, bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, pažintinius, socialinius, saviraiškos, kultūros, etninius poreikius, saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą, siekti visapusiško vaiko ugdymo(si).

 


Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

 

Programa skirta etnokultūrinio ugdymo tobulinimui ir plėtrai įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. Programoje pateiktos etninės kultūros ugdymo bendrosios nuostatos ir samprata, kaip per etninę kultūrą ugdyti vaikų bendrąsias kompetencijas, nurodomi svarbiausi etnokultūrinio ugdymo siekiniai, skirtingo amžiaus tarpsniams rekomenduojamos ugdymo turinio gairės ir veiklos, rekomenduotini folkloro ir kiti kūriniai, priimtiniausios etninės kultūros ugdymo(si) formos ir būdai. Programoje numatytos priemonės, kaip kurti etninės kultūros ugdymui tinkamą aplinką, kaip etnokultūrinio ugdymo procese didinti sąveiką su tėvais ir vietos bendruomene, derinti regioninius savitumus su bendrosiomis etninės kultūros ypatybėmis, kokius ir kaip tinkamai organizuoti renginius atsižvelgiant į skirtingą vaikų amžių.

TIKSLAS – sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas, skatinant bendruomenės atsakingą požiūrį į sveikatą, kuriant palankią aplinką ir užtikrinant sveikatos ugdymo kokybę.

UŽDAVINIAI:
1. Ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įpročius, formuojant atsakingą požiūrį į sveikatą.
2. Kurti sveikatai palankią, saugią ir jaukią ugdymosi aplinką, įtraukiant  įstaigos bendruomenę į veiklos organizavimą ir sprendimų sveikatos klausimais priėmimą;
3. Siekti pedagogų kompetencijų tobulinimo, sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityje;
4. Skatinti gerosios patirties sklaidą įvairiomis darželio bendruomenės ir visuomenės informavimo priemonėmis.

\2021 m. gegužės 18 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija, įvertinusi lopšelio-darželio ,,Saulutė” pedagogų darbo grupės parengtą sveikatos stiprinimo programą „Saulutės vaikai gyvena sveikai!”, priėmė sprendimą pripažinti mūsų lopšelį-darželį sveikatą stiprinančia mokykla.
Sveikatos stiprinimo programos „Saulutės vaikai gyvena sveikai!” tikslas – sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas, skatinant bendruomenės atsakingą požiūrį į sveikatą, kuriant palankią aplinką ir užtikrinant sveikatos ugdymo kokybę.
Naujų sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašą galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės aktualijose 

 

Priešmokyklinėse grupėse vykdoma tarptautinė emocinių ir elgesio problemų prevencijos programa.

Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.
Programa padeda pedagogams tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei vaikų motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Nuo 2011 m. lopšelyje-darželyje vykdomas Lietuvos futbolo federacijos (LFF) masinio vaikų futbolo vystymo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas.

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ dalyvauja Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis remiamose programose.

Nuo 2012 metų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ bendruomenė dalyvauja aplinkos apsaugos projekte. Tikslas – ugdyti moksleivius, studentus, darželių auklėtinius rūšiuoti ir rinkti elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų atliekas, jų nešalinti su kitomis buityje susidarančiomis atliekomis. Mažinti aplinkos taršą padės jaunųjų bendruomenės dalyvių, jų šeimos narių bei mokytojų skatinimas. Siekdami įtraukti švietimo įstaigas aktyviai dalyvauti projekte, projekto organizatoriai ir partneriai už surinktas atliekas moksleiviams dovanos sporto prekes, knygas, stalo žaidimus, apsilankymus kino teatruose ar pažintines keliones.


Pilietinių iniciatyvų projektas „Kuriame Lietuvą 2021″ kviečia visas švietimo įstaigas, ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų klases, dalyvauti tvarią gyvenseną skatinančiame projekte. Klimato kaita yra viena didžiausių mūsų aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių grėsmių.  Vienas labiausiai klimato atšilimą skatinančių veiksnių yra su žmogaus veikla susijęs šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas. Būdas mažinti šiltnamio efektą yra biodegalų gamybą iš perdirbto panaudoto aliejaus. Panaudotas aliejus – atlieka, kurios  negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerius. Išvežtas į sąvartyną jis gali patekti į paviršinius vandenis ir sutrikdyti ekosistemą. Jo  negalima pilti į kanalizaciją, nes riebalai prilimpa prie vamzdžių sienelių ir ilgainiui gali visiškai užkimšti vamzdynus. Kartu sukurkime sėkmingą panaudoto aliejaus kelią! 


Kviečiame kurti švaresnę ir žalesnę Lietuvą kartu!​ Supilk panaudotą aliejų į turimą talpą namuose ir atnešk į savo mokyklą. Daugiausiai panaudoto aliejaus surinkusios klasės nugalėtojos laukia vertingi asmeniniai bei didysis prizai!

 

Skip to content