Meniu Uždaryti

Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo funkcijos:

 • Padeda mokiniui:
 • orientuotis aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), daržeyje ir už jo ribų ugdomosios veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
 • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir padeda jas atliekant;
 • perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 • padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis priemonėmis;
 • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą.
 • Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir psichologu numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taiko.
 • Padeda mokytojui parengti ir / ar pritaikyti ugdytiniui reikalingą mokomąją medžiagą.
 • Padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei ugdytinio, kuriam teikia pagalbą, saugumą.
Skip to content